پخش گزارش جاذبه های گردشگری فصل زمستان پل معلق مشگین شهر از خبر ۲۱ شبکه یک
۲۹دی ماه
خبرنگار:پریسا:احدی
تصویربردار:طاهراناری
تدوینگر:صابروسیله